• تم بزرگ! بسیار شهودی، کد تمیز، اسناد بسیار سازمان یافته – من به شدت توصیه گرفتن این موضوع؛ این ایده آل برای سفارشی سازی بیشتر است!

    سارا همتی
    برنامه نویس
  • من قالب ۵ را از ۵ امتیاز می دهم و به همین دلیل است: یک نگاه پاک و صریح که برای مخاطبان مختلف هدف کار می کند، مهم است وقتی که برای ROI ساختید.

  • این قالب واقعا برای سفارشی سازی بصری است و، موارد کمی که در آن به کمک نیاز داشتم، شما به موقع به آن کمک کردید، به موقع، ممکن است اضافه کنم. خوب انجام می شود، کار بزرگ را ادامه دهید!

    مجتبی احدی
    گرافیست