• من قالب ۵ را از ۵ امتیاز می دهم و به همین دلیل است: یک نگاه پاک و صریح که برای مخاطبان مختلف هدف کار می کند، مهم است وقتی که برای ROI ساختید.